Покупка, продажба, прехвърляне на дружествени дялове от фирма (ООД и ЕООД)

Покупка /купуване/, продажба /продаване/, прехвърляне на дружествени дялове (процент) от фирма (ООД/ЕООД – дружество с ограничена отговорност) е различна процедура от купуване/продаване на цялата фирма/ООД/ЕООД (100 процента). Общото е, че и в двата случая, купувачът придобива всички активи и пасиви на закупуваната фирма. Но различното ще го укажем като пример:
– Ако купувачът е фирма, при покупка на 100% дялове от друга/втора фирма, закупената фирма остава да съществува като отделен юридически обект, отделна фирма/дружество и в крайна сметка за купувача остават две фирми след сделката. В този случай, възможно е да не се придобият 100% от всички дялове във фирмата, а напр. над 50% може да са достатъчни, за да има пълен контрол над дейността на купуваната фирма.
– Ако купувачът е фирма, при покупка на цяла фирма, активите/пасивите на закупената фирма се вливат/обединяват/добавят към активите на купуващата фирма и за купувача остава само една фирма след сделката. Продавачът остава с „празна фирма“ (без активи, пасиви и т.н.), нещо, което повечето хора не желаят!

По-евтината (като цена), най-бърза и най-често практикувана процедура е покупко-продажба на дялове от фирма, или иначе казано – прехвърляне на дружествени дялове от фирма (ООД, ЕООД или друго дружество). Тя отнема много по-малко време (реално 5-7 дни би трябвало да са достатъчно, но практически се случва забавяне и отнема до 10-14 дни).

Освен цената за дружествените дялове в избраната фирма, за купувача и продавача има разходи за: нотариус (минимум 30-60лв.); разходи за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; разходи за консултация със счетоводител/адвокат/юрист и изготвяне на документи за прехвърлянето на дялове от фирма; разходи за КЕП електронен подпис на ФЛ или ЮЛ; а впоследствие може да има нужда от счетоводни разходи за деклариране на продажбата през НАП и заплащане на съответните данъци.

Прехвърляне на дружествени дялове от фирма (ООД, ЕООД или друго дружество)

Прехвърляне на дружествени дялове (процент) от фирма (независимо дали е ООД, ЕООД или друго дружество) се извършва по реда на чл.129 на търговския закон. Обикновено се извършва чрез покупко-продажба. Освен това е възможно да се направи същото и с дарение, като единствената разлика е, че няма изплатена стойност за дяловете, а редът е същия. Има много варианти, които ще споменем по-надолу.

В същия член на търговския закон е указано, че дружествените дялове във фирма се наследяват, с това приключва описанието на тази процедура в законите. Наследяването на дружествени дялове от фирма (особено ООД с няколко съдружници) има много варианти, които можем да споменем по-надолу, но трябва да знаете, че процедурата е по-различна и по-малко практикувана от юристи и адвокати, поради което не всеки юрист или адвокат може да свърши отлична работа, без да вложи много време в четене и тълкуване на законите… Затова намерете опитен човек (адвокат, юрист), който може да ви обясни възможностите и процедурата, за да решите как да процедирате. Почти всеки случай може да има нужда от индивидуален ред за действие…

Прехвърляне на дялове от фирма (ООД, ЕООД) чрез купуване и продаване (дарение) – процедура

Вече казахме, че най-честия случай (също така най-евтин като цена и най-бърз) е процедурата по прехвърлянето на дружествени дялове от фирма (ООД, ЕООД) да стане чрез покупка/купуване и продажба/продаване (или дарение) на тези дялове. Това отнема обикновено до 5-7 дни в повечето случаи, но понякога може да се забави до 10-14 дни общо от датата на подаване на документите за процедурата „вписване“ (чл. 15 и 16 от Търговския закон) в Агенцията по вписванията.

Вписването в Търговския регистър на Агенцията по вписванията се прави като процедурата „Вписване на промяна в обстоятелствата“ с декларация/заявление по образец, която се използва също и за следните промени: за промяна на собственици и съдружници, промяна на седащище и адрес на фирма (адрес на управление), смяна на управител или управители, дори за промяна на името и дейността на фирма, за закриване на фирма или за промяна на капитала и дяловете. Когато говорим конкретно за покупка и продажба (прехвърляне) на дялове на фирма ООД или ЕООД, трябва да се използва конкретно образец „А4 – Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност„.

Подаването на документите за вписване може да стане на хартия или по електронен път (онлайн в уеб сайта на Търговския Регистър – ТРРЮЛНЦ), като таксата при електронно подаване е наполовина (това важи за всички услуги на агенцията по вписванията). За покупка на дялове от фирма и съответно за продажба на дялове от фирма, се изисква нотариална заверка – подписвате договора за покупко-продажба на дялове от фирма пред нотариус, заверява се съдържание и подписи едновременно. При нотариус може да са нужни още документи, според конкретния случай – напр. при приемане на нов съдружник във фирмата, заверка на протокол с решения на общо събрание и т.н.

Има много варианти за прехвърляне на дружествени дялове, в зависимост от няколко фактори:

 • Колко съдружници има, съответно какъв е текущия тип на дружеството – обикновено ООД или ЕООД.
 • Ще има ли нов съдружник или няколко нови съдружници? Физически или юридически лица?
 • Ще има ли напускащ съдружник или няколко напускащи съдружници? Физически или юридически лица?
 • Има ли нужда от други промени в дружеството – смяна на управител, адрес, име на фирмата, дейност на фирмата, увеличаване/намаляване на капитала, промяна на броя дялове…?

Може да пропускаме някой специфичен случай, но горните варианти са достатъчно много и когато се комбинират един с друг, се получат десетки или стотици различни варианти. Разбира се, някои случаи са идентични и разликата в документите при единия и другия вариант може да не е голяма. Възможно е дори да има само разлика в текста на документите, но списъка с документи за прехвърлянето на дяловете на фирмата да остават без разлика. Във всеки случай обаче, ако имате някакви съмнения и въпроси по процедурата и документите за покупка и продажба, най-добре се консултирайте с подходящ специалист – адвокат, юрист или опитен счетоводител/одитор, за да спестите главоболия! Действието е еднократно и се заплаща еднократно!

Най-честите случаи са:

 • продажба на фирма (ЕООД или ООД)
 • напускане на съдружник от ООД, при което ако остане само един съдръжник, фирмата става ЕООД
 • преразпределение на дялове между съдружници
 • нов съдружник или нови съдружници в ЕООД или ООД, заедно с това може да има напускащи съдружници, може да се преобразува ЕООД в ООД
 • и др. варианти

Документи за прехвърляне на дялове от фирма (ООД, ЕООД) чрез покупка и продажба

Консултация преди покупка и продажба на дялове във фирма може да си спести много главоболия и пари, сега и в бъдеще! Всичко, което искате да постигнете от сделката, трябва да бъде указано, писмено или устно, на съответния адвокат/юрист/счетоводител/човек, който ще изготви съответните документи за прехвърлянето на дялове. Ако имате въпроси или притеснения, напр. ако продавате всичките си дялове от фирмата, трябва да научите докъде е вашата солидарна отговорност с новия собственик (напр. до максимума на сумата по сделката за покупко-продажба на дяловете от ООД/ЕООД).

За някои стандартни сделки по покупко-продажба дялове на ЕООД и ООД, счетоводители също биха могли да ви съдействат за изготвянето на документите, защото практиката е такава, че счетоводителите си партнират с адвокати и юристи, и документите се предават между партньорите, а вашия счетоводител ви подава финалните документи по прехвърлянето за преглед и подпис. Дават се нужните инструкции кое трябва да бъде нотариално заверено, ако е нужно се изготвя и адвокатско пълномощно, за да се подадат документите по електронен канал от адвокат.

Списък на документи, нужни за прехвърляне на дялове от фирма (ООД, ЕООД) чрез покупка и продажба (неизчерпателен, зависи от всеки индивидуален случай):

 • молба/заявление за приемане на нов съдружик в ООД/фирма (не винаги е нужно)
 • молба/заявление за напускане/освобождаване на нов съдружик от ООД/фирма (не винаги е нужно)
 • протокол от решение на общото събрание на фирмата, като е важно как е написано, защото се изискват конкретни решения:
  • съгласие със сделката – продавача (съдружник-продавач) да продаде избран брой дялове на заинтересования купувач
  • решение за приемане на нови съдружници (ако е нужно)
  • решение за освобождаване на съдружници (само ако са продадени всички дялове на даден съдружник)
  • решение за промяна на дружествения договор, за да се нанесат решенията на ОС, след сделката за покупка и продажба на фирмени дялове
 • промяна на съществуващия дружествен договор на фирмата, ЕООД или ООД, където се вписват съдружниците и техните дялове след продажбата
 • договор за прокупко-продажба на дружествени дялове от ООД или ЕООД
 • нотариални заверки на нужните документи (договор – нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно), спесимен на подпис за нови съдружници и др.

Списък на документи, нужни вписване в Търговския регистър (Агенция по вписванията) на прехвърляне на дялове от фирма (ООД, ЕООД) чрез покупка и продажба (неизчерпателен, зависи от всеки индивидуален случай):

 • заявление по образец за вписване на обстоятелства – Образец А4 за дружества с ограничена отговорност
 • молба/заявление за приемане на нов съдружик в ООД/фирма (не винаги е нужно)
 • молба/заявление за напускане/освобождаване на нов съдружик от ООД/фирма (не винаги е нужно)
 • протокол от решение на общото събрание на фирмата (ООД) или протокол от решение на едноличния добственик на капитала на ЕООД
 • дружествен договор за ООД фирма / учредителен акт за ЕООД фирма
 • договор за прокупко-продажба на дружествени дялове от ООД или ЕООД
 • декларация по образец за липса на неизплатени възнаграждения, обезщетения и осигуровки на работници – чл. 129 ТЗ
 • декларация относно истинноста на заявените обстоятелства в Търговския регистър – чл. 13 (4) ЗТРРЮЛНЦ
 • платежно нареждане за платена държавна такса
 • адвокатско пълномощно (ако е нужно)

Наследяване на дялове от фирма (ООД, ЕООД) – различни процедури

Наследяването на дялове от фирма (ООД, ЕООД) се извършва по различни процедури, според заварения статус. Напр. ако наследника е вече съдружник, тогава неговия дял от фирмата нараства с наследените дялове и е възможно да има нужда от преобразуване на ООД в ЕООД. Най-често обаче наследникът не е съдружник и тогава се следват по-сложни и по-дълги процедури за прехвърляне на наследените дялове от ЕООД или ООД на името на наследника.

Регистрация на нова фирма, ЕООД или ООД

Регистрация на нова фирма, ЕООД и ООД, се извършва по разпоредбите на „Глава тринадесета. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ“ от Търговския закон. Законът урежда:

 • как да се извърши образуването на ново дружество, ЕООД (при еднолична собственост) или ООД
 • какво е задължително да се впише в дружествения договор (за ООД) и учредителния акт (при ЕООД – еднолично ООД); капитал и дялове
 • как да стане вписването в Търговския регистър
 • как се приемат нови съдружници и как се освобождават съдружици (прекратяване на участието в търговското дружество/фирмата), права и задължения на съдружниците
 • как става прехвърлянето на дялове (темата на настоящата статия)
 • как се управлява дружеството – общо събрание на съдружниците и управител
 • промени в обстоятелствата на дружеството – смяна на управител, и/или адрес, и/или име на фирмата, и/или дейност на фирмата, и/или увеличаване/намаляване на капитала, и/или промяна на броя дялове…
 • и разбира се – как става прекратяване/ликвидация/закриване на фирмата/дружеството с ограничена отговорност

Законите в Република България са с приоритет над написаното в учредителния договор за ООД фирма и учредителния акт за ЕООД фирма. Ако има разпоредби, които в дружествения договор са засегнати, но те противоречат на закона, то те не трябва да съществуват и трябва да се променят. Ако това не бъде направено, може да бъде отказано вписването на нови обстоятелства, а при заварено положение – да бъде сметнато за невалидно, ако излезе решение на съда. Т.е. не трябва да се гледа на написаното в учредителния договор/акт като на „закон“!

Регистрирането на фирма и промяната в обстоятелствата за съществуващи фирми са процедури, правната част от правенето на бизнес в България. Това е легалният и законен начин. Ако имате въпроси, бизнес консултация със счетоводител ще отговори на това какви разходи ще имате за фирмата – за създаване, всеки месец и всяка година, за да можете да го заложите в бизнес плана си и да осигурите нужните продажби и финасови приходи, за да съществува бизнеса.

Покупка и продажба на други видове дружества – ЕТ, АД и др.

Купуване на други видове дружества – ЕТ, АД и др., различни от ограничено отговорни дружества ООД и ЕООД, е различно като процес и вид на документите. Препоръчване да се консултирате с подходящ адвокат/счетоводител/одитор с опит, за да може да ви насочи към подходящ човек с опит. Не всеки адвокат може да свърши тази работа!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *