Услуги – счетоводни, данъчни, правни, консултации

Счетоводната къща предлага счетоводни, ТРЗ, данъчни, правни, консултации и др. услуги за фирми и бизнеса. Ако имате въпроси – разгледайте сайта и се свържете с нас.

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, предлагани на клиенти с абонаментно счетоводно обслужване или като еднократни счетоводни услуги:

 • Представляване пред НАП при провеждането на ревизии и проверки
 • Регистрация по ЗДДС
 • Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС)
 • Регистрация на фирми (ЕТ, ООД, ЕООД)
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Изготвяне и подаванена годишен финансов отчет с всички необходими приложения
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на НСФО и МСФО
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица (Подготовка на документи при кандидатстване за банкови заеми и фирмен лизинг)
 • Изготвяне на отчети към НСИ, БНБ
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
 • Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения
 • Получаване на удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър (ТР)

 

 • Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи, Обработка на банкови извлечения и касови операции
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга, текущо начиславане на амортизациите
 • Заприходяване и отписване на ДМА и ДНМА
 • Отчитане на материалните запаси: заприходяване, изписване и следене на стоковите наличности
 • Изготвяне на текущи справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти
 • Изготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и СД по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на VIES и INTRASTAT декларации
 • Изготвяне на протоколи за самоначисляване на ДДС
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
 • Изготвяне на справки за нуждите на ръководството

 

 • Изготвяне и обработка на ведомости за заплати
 • Подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Служебни бележки и удостоверения
 • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6
 • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ
 • Обработка и регистриране на болничните листове
 • Отчитане на отпуски
 • Кореспонденция с Инспекцията по труда, Служба по трудова медицина

Данъчни консултации, Правни услуги и консултации

 • Данъчни консултации и услуги
 • Правни консултации и услуги от партньорски адвокатски кантори, всяка специализраща в съответната област
 • Други бизнес консултации, нужни за развитието на вашия бизнес