Услуги – счетоводни, данъчни, правни, консултации

Счетоводна къща София предлага счетоводни, ТРЗ, данъчни, правни, консултации и др. услуги за фирми и бизнеса (индивидуално според дейността на фирмите), регистрация и счетоводство на фирми и др. Ако имате въпроси – разгледайте сайта и се свържете с нас.

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, предлагани на клиенти с абонаментно счетоводно обслужване (т.нар. счетоводство на фирма) или като еднократни счетоводни услуги:

 • Регистрация на фирми (ЕООД, ООД, ЕТ)
 • Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС)
 • Регистрация по ЗДДС (възможност за регистрация по чл.97а от ЗДДС)
 • Дерегистрация по ЗДДС
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Изготвяне и подаване (обявяване) на годишен финансов отчет (ГФО) с всички необходими приложения в Агенция по Вписванията (АВ)
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на НСФО и МСФО
 • Счетоводни справки (баланс) за представяне пред трети лица
 • Подготовка на документи при кандидатстване за бизнес банкови заеми от национална банка в България и фирмен лизинг
 • Изготвяне на отчети към НСИ, БНБ
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
 • Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения
 • Получаване на удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър (ТР)
 • Представляване пред НАП при провеждането на ревизии и проверки
 • Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи, Обработка на банкови извлечения и касови операции
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга, текущо начиславане на амортизациите
 • Заприходяване и отписване на ДМА и ДНМА
 • Отчитане на материалните запаси: заприходяване, изписване и следене на стоковите наличности
 • Изготвяне на текущи справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти
 • Изготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и СД по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на VIES и INTRASTAT декларации
 • Изготвяне на протоколи за самоначисляване на ДДС
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
 • Изготвяне на справки за нуждите на ръководството
 • ВОД, ВОП
 • Счетоводство на електронни магазини и др. стандартни фирмени дейности/браншове (услуги, търговия, строителство, онлайн електронни магазини и др.)
 • Консултация и счетоводство за няколко свързани и/или несвързани фирми (обнародвани 2019г., в сила от 2020г.)
 • ТРЗ услуги (Payroll), личен състав, договори и документи за наети служители на трудов и граждански договори
 • Изготвяне и обработка на ведомости за заплати
 • Подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Служебни бележки и удостоверения
 • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6
 • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ
 • Обработка и регистриране на болничните листове
 • Отчитане на отпуски
 • Кореспонденция с Инспекцията по труда, Служба по трудова медицина
 • Спомагателни услуги за счетоводна дейност
 • Събиране на документи – по договорка
 • Посещения и консултации в офис на клиента
 • Онлайн банкиране
 • Изваждане на актуално състояние на фирма от Търговския регистър
 • Изготвяне на допълнителни справки за период
 • Подаване на допълнителни документи, пред различни институции и трети лица

Данъчни консултации, Правни услуги и консултации, Развитие на Бизнес

Цените за счетоводно обслужване и консултация са индивидуални (в зависимост от дейността, отрасъла и конкретната фирма), а за данъчни и бизнес консултации – според нужните компетенции, опит и време за консултацията.